QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DỊCH VỤ TẠI CHUYỂN PHÁT NHANH TAT EXPRESS


1. Quy định chung về nhận gửi bưu phẩm bưu kiện:
Hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát của Chuyển Phát Nhanh TAT tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Bưu chính năm 2010 và thông lệ quốc tế. Chuyển Phát Nhanh TAT không nhận và vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu hay cấm nhập khẩu.

2. Những mặt hàng gửi có điều kiện:các loại vàng, bạc, đá quý hoặc được chế biến từ vàng, bạc, đá quý. Vật phẩm, hàng hóa gửi có điều kiện vào nước nhận thực hiện theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới, hàng hóa để kinh doanh phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Vật phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu phải được thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền. Chất lỏng, chất bột phải đóng gói đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác. Vật phẩm, hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không phải tuân thủ theo những quy định về an ninh hàng không.

3. Quyền lợi và trách nhiệm của người gửi:(1) Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ nội dung lên mặt trước của phiếu gửi và cung cấp các giấy tờ liên quan đảm bảo tính hợp pháp của bưu gửi; (2) Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa; (3) Thanh toán đầy đủ mọi cước phí theo quy định của Chuyển Phát Nhanh TAT; (4) Người gửi có quyền khiếu nại hoặc yêu cầu Chuyển Phát Nhanh TAT bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của Chuyển Phát Nhanh TAT tại mục V, VIII và theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Chuyển Phát Nhanh TAT:(1) Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi; (2) Có quyền từ chối phục vụ khi phát hiện bưu gửi vi phạm pháp luật; (3) Đảm bảo an toàn cho bưu phẩm kể từ khi nhận cho đến khi được phát cho người nhận; (4) Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định tại mục V, VIII và theo quy định của pháp luật. Miễn trừ trách nhiệm: Chuyển Phát Nhanh TAT không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau: (1) Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến sự, hàng không trễ hay hủy chuyến; (2) Bưu phẩm bị hư hỏng, mất mát do bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu; (3) Bưu phẩm không phát được do lỗi của người gửi; (4) Khiếu nại quá thời hạn quy định; (5) Những hàng hóa dễ vỡ, những hàng hóa thuộc dạng chất lỏng, hóa chất, những hàng hóa bị hư do đặc tính tự nhiên.

5. Mức bồi thường của Chuyển Phát Nhanh TAT:Mức bồi thường của vận đơn được căn cứ trên giá cước vận chuyển và theo tỷ lệ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại toàn bộ (mất hoặc hư hại hoàn toàn).
Với các trường hợp yêu cầu bồi thường theo giá trị của chứng từ hay hàng gửi, khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ bảo hiểm của Chuyển Phát Nhanh TAT cung cấp sau đây :

STT Loại dịch vụ Mất hoặc hư hại hoàn toàn Chậm chỉ tiêu thời gian
I Dịch vụ chuyển phát nhanh (CPN trong nước)  
1 Chứng từ CPN 500.000 đồng/bill Miễn cước
2 Hàng hóa CPN 4 (bốn) lần giá cước, tối thiểu 500.000 đồng/bill <20 kg/bill : miễn cước >20kg/bill: 500.000 đồng/bill
3 Dịch vụ Bảo hiểm vận chuyển 100% giá trị <20 kg/bill : miễn cước >20kg/bill: 500.000 đồng/bill
II Dịch vụ vận tải trong  nước 5.000 đồng/kg, tối thiểu 500.000 đồng/bill <20 kg/bill : miễn cước >20kg/bill: 500.000 đồng/bill
III Dịch vụ chuyển phát quốc tế Theo quy định của hãng chuyển phát CPN TAT chuyển qua Theo quy định của hãng chuyển phát CPN TAT chuyển qua
IV Các dịch vụ chuyển phát khác Theo quy định của ngành Theo quy định của ngành

6. Quy định về việc phát và xử lý bưu gửi:Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi chuyển phát nhanh được Chuyển Phát Nhanh TAT phát tại địa chỉ người nhận, tối đa 2 lần. Đối với các địa chỉ là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, bảo vệ hoặc người có ủy quyền. Mọi trường hợp không phát được do sai hoặc thiếu thông tin địa chỉ người nhận mà người gửi không bổ sung thông tin chính xác sau 48 giờ sau khi đã được thông báo. Chuyển Phát Nhanh TAT sẽ hoàn bưu gửi khi có thỏa thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị móp méo, suy suyễn tại thời điểm phát bưu gửi. Với dịch vụ thanh toán đầu nhận, mặc định Chuyển Phát Nhanh TAT sẽ thu cước người gửi trong trường hợp người nhận từ chối thanh toán khoản cước phí này.

7. Quy định về trọng lượng và kích thước:Không giới hạn về trọng lượng, Chuyển Phát Nhanh TAT chấp nhận kích thước thông thường của bưu gửi chuyển phát nhanh là bất kỳ chiều nào của kích thước cũng không vượt quá 1.5m, và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích quy đổi của bưu gửi, trọng lượng nào lớn hơn sẽ được làm căn cứ để tính cước phí.

8. Quy định về khiếu nại và xử lý khiếu nại:Đối với chuyển phát  nhanh trong nước, khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố, thời hiệu khiếu nại là 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi; Đối với khiếu nại về bưu gửi bị suy suyễn, hư hỏng về giá cước và các nội dung khác liên quan trực tiếp đến bưu gửi thì thời hiệu khiếu nại là 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận. Đối với các bưu gửi quốc tế, Chuyển Phát Nhanh TAT áp dụng thời hiệu khiếu nại theo quy định của các dịch vụ Chuyển Phát Nhanh TAT kết nối. Mọi khiếu nại về việc mất mát, suy suyễn hay hư hỏng nội dung của bưu gửi chỉ được chấp nhận tại thời điểm phát bưu gửi, kèm theo biên bản hiện trạng có xác nhận của nhân viên Chuyển Phát Nhanh TAT. Sau khi bưu gửi được giao, Chuyển Phát Nhanh TAT không chịu trách nhiệm về khiếu nại phát sinh sau đó. Tất cả các yêu cầu bồi thường đều phải được gửi bằng văn bản đến Chuyển Phát Nhanh trong vòng 30 ngày kể từ ngày sự việc được phát hiện.

Tham chiếu cơ sở: Pháp lệnh BCVT 2002/PL-UBTVQH10; Nghị định 157/2004/NĐ-CP; Nghị định 128/2007/NĐ-CP; 022007QĐ-BBCVT; Luật bưu chính 49/2010/QH12. Chuyển Phát Nhanh TAT bảo lưu nội dung và các điều khoản về việc cung cấp dịch vụ dựa trên vận đơn riêng biệt hoặc được tham chiếu như một phụ lục trong hợp đồng cung cấp dịch vụ khách hàng. Việc ký nhận trên vận đơn  khi gửi bưu phẩm – bưu kiện đồng nghĩa với việc người gửi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định của Chuyển Phát Nhanh TAT.


TAT Worldwide Express.